برگزاری دوره یک روزه استعداد یابی و آموزش مهارتهای عمومی و همگانی اتومبیلرانی توسط حوزه اتومبیلرانی کانون ، حصارک-کرج 08-12-99 عکس: کلوپ البرز
همه گزارش ها