برگزاری همايش وسیله های نقلیه تاریخی توسط حوزه اتومبیلرانی کانون در بوستان سايه فارس، شیراز 22-11-99 عکس: کلوپ فارس
همه گزارش ها