کارشناسی خودروهای کلاسیک از سوی کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی در کانون 30-11-98 عکس: رضا حمیدی
همه گزارش ها