برگزاری سومین دوره مهارت و آموزش رانندگی اتومبیلرانی
همه گزارش ها
برگزاری سومین دوره مهارت و آموزش رانندگی اتومبیلرانی، جمعه 1400/02/24با همکاری حوزه اتومبيلراني كانون و هيات موتورسواري و اتومبيلراني استان البرز (كميته اسلالوم ) در استان البرز و پيست ورزشگاه انقلاب كرج عکس: کلوپ کرج