همایش یک روزه خودرویی و طبیعت گردی در روستای شهرستانک
همه گزارش ها
برگزاری همایش یک روزه خودرویی و طبیعت گردی با هدف توجه به طبیعت و اهمیت حفظ و نگهداری آن در روستای شهرستانک توسط حوزه اتومبیلرانی کانون