همراهی جهادی آماده سازی 3 مدرسه در مناطق محروم
همه گزارش ها
همراهی جهادی آماده سازی 3 مدرسه در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان به همکاری کلوپ ملی سافاری کشور در حوزه اتومبیلرانی کانون و مسئول کلوپ سافاری استان