بازدید از پیست موتورسواری و اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی
همه گزارش ها
بازدید از پیست موتورسواری و اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی توسط مدیر حوزه اتومبیلرانی کانون،مدیرعامل شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور و رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و هیئت همراه