برگزاری تور یک روزه تورینگ و سافاری، در منطقه آتشفشانی اختر آباد کرج به همت حوزه اتومبیلرانی کانون - عکس: کمیته تورینگ و سافاری
همه گزارش ها
برگزاری تور یک روزه تورینگ و سافاری، در منطقه آتشفشانی اختر آباد کرج، به همت حوزه اتومبیلرانی کانون