برگزاری رالی شهری خانوادگی "ویژه کارکنان شهرداری قزوین" به همت حوزه اتومبیلرانی کانون - عکس: کلوپ قزوین
همه گزارش ها
برگزاری رالی شهری خانوادگی "ویژه کارکنان شهرداری قزوین" به همت حوزه اتومبیلرانی کانون و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری قزوین