كنفرانس بين المللي كلوپ هاي اتومبيلراني و جهانگردي عضو فيا (FIA) با سخنراني ژان تاد رئيس فدراسيون بين المللي اتومبيلراني در موناكو گشايش يافت.


به گزارش روابط عمومي كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران، مراسم گشايش اين كنفرانس عصر روز دو شنبه 14 تير 1400 با حضور 169 نمايندهاز كلوپ هاي جهانگردي و اتومبيلراني و شركت آنلاين 438 نماينده از 169 كلوپ و 114 كشور جهان برگزار شد.


در آيين آغازين كنفرانس فدراسيون بين المللي اتومبيلراني 2021، ژان تاد رئيس  FIA به همراه معاونانش در محل هتل فيرمونت مونتكارلو حضور داشت و به سخنرانيدر خصوص اهميت موبيليتي در زندگي امروز مردم و بررسي راه هاي برون رفت اين حوزه از بحران كرونا پرداخت.


ژان تاد در سخنان خود با تأكيد بر هوشياري و مراقبت همه جانبه براي مقابله با كوويد 19 و مصونيت از اين ويروس خاطرنشان كرد: يكي از موضوعات اصلي اينكنفرانس حفظ و نمايش اتحاد و يكپارچگي كلوپ ها در دوره بحران كرونا است. در اين دوران ورزش خودرويي و موبيليتي فرصت هايي را براي كمك به زندگي مردم وجامعه بشري به وجود آورده است.


رئيس فدراسيون بين المللي اتومبيلراني با بيان اينكه فيا از طريق صندوق نوآوري (FIF) از كلوپ ها و اعضاي خود حمايت مي كند گفت: اين صندوق به كلوپ ها كمكمي كند كه عليرغم همه گيري كرونا مانند گذشته به فعاليت هاي خود ادامه دهند.


پس از برگزاري آيين آغازين كنفرانس فدراسيون بين المللي اتومبيلراني 2021، جلسه اي با عنوان هدف در عمل: تسريع كمك هاي مثبت به جامعه برگزار شد.


كنفرانس ياد شده تا 16 تيرماه 1400 ادامه خواهد داشت.