وزیر میراث فر هنگی:

رکورد هتل سازی در طول تاریخ گردشگری کشور شکسته شد

 وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى گفت: در دو سال اخير توجه ويژه اى به استان‌هاى كم برخوردار ازجمله سيستان و بلوچستان داشتيم.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نقل از ميراث آريا، دكتر مونســان خطاب به دكتر حســن روحانــى رئيس جمهــورى گفــت: با افتتــاح پروژه‌هــا پايه‌هاى اقتصــادى در بين مردم شــكل گرفته و مردم بــا هزينه‌هاى اندك مى‌توانند مشــاغلى بــراى خود ايجاد كنند. ايــن وزارتخانه نقش مهمى در توســعه اشتغال داشته اســت.

وي به اجراى پروژه‌هاى توسعه محور اشــاره و تصريح كرد: 19ميليون مترمربع در قالب 2450 پــروژه در حــوزه گردشــگرى و 4هزار پــروژه مرمت و حفاظت در حوزه ميراث فرهنگى در كشــور در حال اجرا داريم.

 وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى از فعالان بخش خصوصى و ســرمايه گذارى هاى انجام شــده در حوزه گردشگرى قدردانــى كــرد و افــزود: فعالان صنعــت گردشــگرى فعاليت قابل توجهــى دارنــد و گردشــگرى رونق گرفتــه و در اين حوزه با همراهى دولت توانســتند كســب وكارى فراهــم كنند.

 وي از رئيس جمهورى براى حمايت از بخش گردشگرى كشور قدردانى كــرد و افزود: تعداد هتل هاى ساخته شــده در دولت تدبير و اميد يك ركورد در طول تاريخ گردشــگرى كشور محسوب مى شود. هم اكنون براى اولين بار ســند توسعه گردشگرى كشور تهيه شده در كميسيون هاى دولت، در حال بررسى است و به زودى در صحن دولت به تصويب مي رســد و مسير آينده گردشگرى كشور را كه برنامه ريزى شــده، مشــخص مي كند. همچنين برنامه اقدام ملى با همكارى سازمان جهانى گردشگرى و يونسكو در حال تهيه است كه به رونق گردشگرى كشور كمك بسياري مى كند.

 دكتــر مونســان بيــان كرد: ســند برنــد ملى گردشــگرى كشــور به خوبى جلو رفتــه و اميد داريم در دهه فجر امســال آن را به بهره بردارى برســانيم.

وي تصريح كرد: در كشــور تنوع محصولات گردشــگرى وجود دارد؛ از تاريخى و فرهنگى گرفته تا اكوتوريســم و درمانى كــه دنبال مى شــود و بوتيك هتل ها و بوم گردى هــا به موضوعي جدى تبديل شــده، به طورى كه تعداد بوم گردى ها از 400 واحد به 2هزار واحد رسيده است.

وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى به ايجاد بازارهاى گردشگرى در كشورهاى ديگر اشاره كرد و گفت: لغو رواديد با عمان دســتاورد مطلوب داشــته و در خصوص چين نيز اين رويكرد دنبال مى شود.

وي به صدور 5هزار و 200 موافقت اصولى اشــاره كرد و گفــت: توجه به كشــاورزى و صنعت در كشــور جاى گله دارد و لازم اســت به گردشگرى هم توجه ويژه داشت.

 دكتر مونسان افزود: گردشگرى حتى منجر به مهاجرت معكوس به روستاها شده و نمى توان ثمرات آن را ناديده گرفت.

 او اظهار كرد: در سال‌هاى اخير افتتاح مــداوم موزه‌هاى غيردولتى را شاهد بوديم و امسال نيز اميدواريم هر هفته يك موزه خصوصى به بهره بردارى برسد.

وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دســتى گفــت: براى اولين بار ثبت جنگل هاى هيركانى به طــول 850 كيلومتر قابل توجه بوده و منجــر بــه توســعه گردشــگرى مى شــود.

در ايــن مراســم 29 پروژه در اردبيل با حجم سرمايه گذارى 178ميليارد تومان به بهره بردارى رسيد و 400ميليارد ريال به اردبيل اختصاص يافت.


1398/10/14