با تلاش اداره آموزش کانون محقق شد:

حضور کارشناسان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نخستین همایش جامع حسابرسی تأمین اجتماعینخستین همایش جامع حسابرسی تأمین اجتماعی با حضور کارشناسان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهانگردی و اتومبیلرانی: این همایش 20 اردیبهشت ماه در مرکز همایش کردستان (نیایش) و با محور‌هایی همچون حقوق و تکالیف کارفرمایان در قانون تأمین اجتماعی، تشریح مواد ٣٨ و ۴١ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴٠ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ترمینولوژی قرارداد، ماهیت پیمانکاری، ضرایب مکانیکی، پیمان‌های انفرادی و تبیین تکالیف متقابل سازمان، کارفرما و پیمانکار در بخشنامه‌های جدید درآمد، بررسی ماده ۴٧ قانون تأمین اجتماعی از منظر مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و تشریح هفت اشتباه اساسی کارفرمایان درقراردادهای کار، برگزار شد.

در این همایش دکتر سهیل مهرآمیز مشاور حقوقی اتاق بازرگانی ایران، علی سلمانی رئیس اسبق درآمد تأمین اجتماعی استان البرز، داود احراری معاون مالی و مدیر حسابرسی هلدینگ ماموت و دکتر حسین عابدی روشی رئیس اداره تشریفات کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی، به تحلیل و بررسی محورهای اصلی همایش پرداختند.

به همت اداره آموزش کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 4 نفر از کارشناسان کانون در همایش مذکور شرکت کردند و قرار است برای آنان گواهینامه MPT اتریش صادر شود.

 


1397/2/22