شناسایی و کارشناسی هجده دستگاه وسیله نقلیه تاریخی استان یزد، توسط کارگروه شناسایی و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی کانون 16-11-99 عکس: کلوپ یزد