تیم کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، قهرمان رالی تور قزوین- کرمان جام سپهبد سلیمانی 18 تا 21 دی ماه 99 عکس: کمیته رالی حوزه اتومبیلرانی