برگزاری رالی تور خانوادگی گردشگری و بوم شناسی خودروهای دودیفرانسیل یادبود سردار شهید قاسم سلیمانی ( کرج-طالقان ) 12-10-99 عکس: حوزه اتومبیلرانی