برگزاری دوره های آموزش مهارت های رانندگی و مربیگری درجه 3 مهارتهای عمومی اتومبیلرانی توسط کمیته آموزش حوزه اتومبیلرانی کانون در منطقه ویژه ایرانیان(آیلند) از 26 لغایت 29-08-99 عکس: کمیته آموزش