برگزاری رالی تور خودروهای تاریخی از مجموعه فرهنگی تاریخی مروارید کرج به طالقان به همت کانون 3 و 4-07-99 عکس: کلوپ خودروهای تاریخی البرز