برگزاری جلسه شورای معاونین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با میزبانی ویزیت ایران در کانون جهانگردی 25-05-99 عکس: رضا حمیدی