برگزاری دوره آموزشی مهارت های عمومی در جهت افزایش دانش و مهارتهای رانندگی و کاهش تصادفات جاده ای سطح بی 02و30-05-99 و دوره آموزش موتورسواری بانوان 09-05-99 به همت کانون در منطقه ویژه ایرانیان