برگزاری سومین دوره مسابقات رالی شهری استان قزوین از سوی حوزه اتومبيلراني كانون جهانگردي و اتومبيلراني استان قزوين 29-09-98 عکس: کلوپ قزوین