برگزاری نخستین همایش خودروهای تاریخی به همت مسئول کمیته وسیله های نقلیه تاریخی کانون در یزد 05-07-98 عکس: کمیته خودروهای تاریخی یزد