برنامه بازدید از خانه طباطبایی و ادای احترام به مقام والای شهیدان گمنام، پس از برگزاری رالی خانوادگی جانبازان و ایثارگران سازمان میراث در پایان مسیر اول 24-11-97 عکس: رضا حمیدی