حضور کانون در دومین نمایشگاه هفته تجاری چین در ایران که با هدف توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری های نوین در کشوردر مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار گردید 28-31-06-96