اهدای گواهینامه های شش گانه بین المللی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی