برگزاری همايش خودروهاي اسپرت شهري با همکاری حوزه اتومبیلرانی (کمیته برگزاری رالی) کانون و هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز01-06-98 عکس: کمیته برگزاری رالی البرز