فرم ثبت نام در رالی گردشگری اتومبیلرانی مشهد -کربلا
از تاریخ 96/12/4 الی 96/12/7
خروج
تماس
مدارک
ثبت
          مشخصات راننده:
شغل: نام خانوادگی: نام:
تلفن تماس: نام پدر: ش گواهینامه:
شماره تلفن ضروری: کد ملی: ش شناسنامه:
  گروه خون: میزان تحصیلات:
آدرس: ایمیل:
در صورت استفاده از از هر گونه داروی خاص یا داشتن بیماری خاص با ذکر نوع آن اعلام نمایید.
 

        مشخصات نقشه خوان:
شغل: نام خانوادگی: نام:
تلفن تماس: نام پدر: ش گواهینامه:
شماره تلفن ضروری: کد ملی: ش شناسنامه:
  گروه خون: میزان تحصیلات:
آدرس: ایمیل:
در صورت استفاده از از هر گونه داروی خاص یا داشتن بیماری خاص با ذکر نوع آن اعلام نمایید.
 

        مشخصات اتومبیل:
شماره انتظامی: سال ساخت: نوع اتومبیل:
رنگ خودرو: شماره بیمه ثالث: حجم موتور:
      سابقه شرکت در مسابقات اتومبیلرانی:
  و دریفت اسلالوم ریس رالی
در صورتی که پاسخ مثبت است مختصرا توضیح دهید

تاریخ پرداخت مبلغ شماره فیش
    *برای دریافت شماره حساب و مبلغ پرداختی به بخش مدارک مراجعه نمایید
کلیه قوانین و مقررات و شرایط تعهد نامه در ظهر و پشت آن مطالعه و آگاه و قبول داشته و تعهد مینمایم با در نظر گرفتن قوانین کانون جهانگردی و راهنمایی رانندگی در رالی شرکت نمایم