اهداف كانون:

با عنايت به ماموريت كانون براساس اساسنامه مهمترين اهداف كانون عبارتند از :
فراهم آوردن موجبات آسايش و تامين حوايج و تسهيل مسافرت صاحبان وسايط نقليه ايراني به خارج از كشور و جهانگردان سايركشورها كه با وسائط نقليه خود به جمهوري اسلامي ايران سفر مي كنند و يا قصد عبور از مرزهاي ايران را دارند . فراهم كردن زمينه پذيرش اعضا به منظور ارائه خدمات گردشگري ، فرهنگي ، هنري ، ورزشي و اعتباري به آنها ايجاد و انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ، انتشاراتي ايجاد وارائه خدمات اعتباري در راستاي وظايف و ماموريتهاي كانون.

ماموريت كانون جهانگردي و اتومبيلراني:
ماموريت اوليه كانون جهانگردي واتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران بر اساس شرح وظايف مشروح در اساسنامه و مصوبات بين‌المللي عبارت است از فراهم آوردن موجبات آسايش و تسهيل مسافرت صاحبان وسائط نقليه ايراني به خارج و جهانگردان خارجي كه با وسائط نقليه خود به ايران سفر مي‌كنند و نيز رفع حوايج آنها است. بررسي اسناد و مدارك موجود حكايت از آن دارد كه اين هدف محور اصلي و بنيادين فعاليت‌هاي كانون از آغاز تا كنون بوده و بدون هيچ‌گونه تغيير و به عنوان تنها هدف اصلي در اساسنامه ذكر شده است. اما پس از انتزاع كانون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پيوستن آن به مجموعه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ماموريت كانون مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت. ماموريت جديد كانون عبارت است از كمك به توسعه گردشگري و صنایع وابسته كه توسط کانون و كليه موسسات و شرکت‌های وابسته پيگیری مي‌شود.