تاريخچه فدراسيون بين المللي اتومبيلراني (FIA)
تاسيس كانونهاي اتومبيلراني از كشور انگلستان شروع گرديد. در سال 1897 كانون اتومبيلراني سلطنتي (RAC) انگليس تاسيس گرديد و بدنبال آن در مجارستان (1900) ، آمريكا(1902) و نيوزيلند (1903) نيز كانون‌هاي مشابهي به‌وجود آمدند. با توسعه و گسترش خدمات و فعاليتهاي كانون‌هاي اتومبيلراني در كشورها و ازدياد خودروهاي توليدي و همچنين ايجاد انگيزه سفر با خودرو ، پيدايش ايده همكاري في مابين در كشورهاي ثالث در بين كشورهايي كه داراي چنين كانون‌هايي بودند شكل گرفت و به‌دنبال آن فدراسيون بين المللي اتومبيلراني (FIA) در سال 1904 ميلادي تأسيس گرديد. اين فدراسيون به منظور حفظ و تامين منافع سازمانهاي اتومبيلراني و استفاده كنندگان وسايط نقليه موتوري فعاليتهاي خود را آغاز نمود. همچنين اين سازمان، بدنه حاكم بر ورزش اتومبيلراني در سراسر دنيا مي باشد.

فدراسيون بين المللي اتومبيلراني FIA سازماني غير انتفاعي است كه 169 سازمان اتومبيلراني را از 120 كشور در 5 قاره گرد هم آورده است. كانونهاي عضو نماينده بيش از 100 ميليون اتومبيلران و خانواده آنان مي باشند كه اين موضوع مايه افتخار FIA مي باشد. فدراسيون بين المللي اتومبيلراني مسائلي نظير ايمني، تحرك و پويايي، محيط زيست و قوانين مصرف كنندگان را فعالانه ارتقاء داده و از منافع اتومبيلرانان در سازمان ملل، اتحاديه اروپا و ساير سازمانهاي بين المللي حمايت مي نمايد.