كارت بين المللي كمپينگ CCI


در سال1993 كارت كمپينگ براي اولين بار تحت عنوان كمپينگ كارت بوجود آمد اما استفاده بالفعل از اين كارتها به حدود چهل سال قبل از اين تاريخ بر مي‌گردد. كساني كه داراي اين نوع كارت مي باشند مي توانند از تخفيفهاي ويژه اي در محلهايي كه كمپ در آنها وجود دارد برخوردار گردند. در اين كمپ‌ها امكان پارك نمودن خودرو و استفاده از امكانات اوليه اقامت با تأمين امنيت افراد براي دارندگان کارت وجود دارد. و در واقع گردشگر با ارائه اين كارت مي تواند از مراكز كمپينگ واقع در كشورهاي اروپايي استفاده نمايد.


مدارك لازم :
1. تصوير صفحات مشخصات و اعتبارگذرنامه

2. تکمیل فرم درخواست

3. پرداخت مبلغ 550,000 ریال

*مدت اعتبار تمامي كارت‌ها يك سال است. 

براي اطلاعات بيشتر در مورد هر كشور به سايت www.campingcardinternational.com مراجعه فرماييد.