لیست مدیران کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

نام:حسین اربابی

دوره مدیریت:1398/9/7 تا کنون

نام:رامین افشاری

دوره مدیریت:1396/08/30 تا 1398/9/6

نام:مرتضی حاجی

دوره مدیریت:1395/11/03 تا 1396/8/29

نام:ابراهيم رضايي بابادي

دوره مدیریت:1394/10/20 تا 1395/11/2

نام:ابوالقاسم ایرجی

دوره مدیریت:1392/10/23 تا 1394/10/19

نام:حميدرضا صفي خاني

دوره مدیریت:1392/02/17 تا 1392/10/22

نام:مجید ابوالفتحی

دوره مدیریت:1391/06/13 تا 1392/2/16

نام:حسين جعفري دارنجاني

دوره مدیریت:1390/11/05 تا 1391/6/12

نام:حامد دهقانان

دوره مدیریت:1390/04/30 تا 1390/11/4

نام:فريبرز انصافي

دوره مدیریت:1389/04/29 تا 1390/4/29

نام:علي اصغر پرهيزگار

دوره مدیریت:1388/4/31 تا 1389/4/28

نام:سيد محمدرضا تقي زاده

دوره مدیریت:1386/07/30 تا 1388/4/30

نام:حسين معين زاد

دوره مدیریت:1386/03/20 تا 1386/7/29

نام:حجت اسدي

دوره مدیریت:1385/08/07 تا 1386/3/19

نام:حميد محمدي

دوره مدیریت:1381/10/15 تا 1385/8/6

نام:سعيد اوحدي

دوره مدیریت:1375/08/22 تا 1381/10/14

نام:محمد صادق فرهاديان

دوره مدیریت:1374/08/10 تا 1375/8/21

نام:محمد اشقري

دوره مدیریت:1374/03/25 تا 1374/8/9

نام:محمد علي ياوري

دوره مدیریت:1361/11/26 تا 1374/3/24

نام:غياث الدين اعلايي

دوره مدیریت: 1360/12/08 تا 1361/11/25

نام:مير عبدالحميد ادبي

دوره مدیریت:1358/11/03 تا 1360/12/7

نام:احمد متين دفترى، محمدعلى بوذرى عباس مسعودى

دوره مدیریت:1346/10/9 تا 1358/11/2

نام:محمود جم

دوره مدیریت:ازسال 1314 تا 1346

<